RETNINGSLINJER FOR BIRKENES SPAREBANKS GAVEFOND


Formål/intensjon
Gjennom bankens gavefond ønsker banken å bidra til bærekraftige prosjekter, tiltak, arrangementer av allmennyttig interesse som skaper verdier over tid, som engasjerer lokalmiljøet, som skaper aktivitet og bidrar til økt trivsel og bolyst i Birkenes kommune.

Fondet støtter formålsbestemte tiltak i innenfor:

 • Kultur, idrett og frivillighet
 • Natur- og miljøvern / bærekraft
 • Ungt entreprenørskap / innovasjon
 • Kompetanse- og forskningsrelaterte tiltak

Hvem kan søke?

 • Foreninger, lag, organisasjoner og stiftelser.
 • Det offentlige, banken selv eller andre der tiltaket har spesiell stor allmennyttig interesse.

Beløp/andel

 • Ved tildeling bør fondets andel ikke utgjøre mer enn 35 % av total kostnadsramme ved hvert enkelt tiltak/prosjekt.
 • I spesielle tilfeller vil fondets andel kunne være større. Tiltaket har da spesiell stor allmennyttig interesse.

Disponering

 • Adm. v/banksjef kan bevilge gavefondsmidler inntil kr. 50.000,- pr. søknad
 • Bankens styre kan bevilge gavefondsmidler inntil kr. 300.000,- pr. søknad
 • Bankens styre, sammen med generalforsamlingens leder og nestleder kan bevilge gavefondsmidler inntil kr. 1.000.000,- pr. søknad.
 • Større tildelinger bevilges av generalforsamlingen etter innstilling fra overfor nevnte gruppe.

Vedtak fattes med vanlig simpelt flertall

Rapportering

 Generalforsamlingen skal få seg forelagt en oversikt over utdelinger/tilsagn fra gavefondet i det foregående år.

Hvor skal søknaden sendes?

Søknaden kan sendes på e-post til post@birkenes-sparebank.no. Merk gjerne emnefeltet med "Gavefondssøknad". Alternativt kan søknaden leveres inn på papir.