Søknadsperioden er 1.januar til 15.februar hvert år. 
 
Hva er bankens årlige gaveutdeling og hvem kan søke?
Hvert år deler Birkenes Sparebank ut en andel av fjorårets overskudd i form av pengegaver til lokale lag og foreninger. Gavene skal bidra til å skape et aktivt og godt miljø i bygdene i kommunen vår. Alle lag og foreninger med tilhørighet til Birkenes Kommune og som driver med virksomhet for voksne og/eller barn og unge kan søke. Søknader som omhandler virksomhet for barn og ungdom vil bli prioritert.
 
Politiske eller næringspolitiske organisasjoner eller lag/foreninger som har sponsoravtale med Birkenes Sparebank, er unntatt tildeling fra gaveutdelingen.  

Hvem kan søke på vegne av laget/foreningen?
Alle søknader skal fremmes av lagets/foreningens styreleder, leder eller kasserer. 

Søknadsskjema
Fra og med 2022 er søknadsskjemaet digitalt. Klikk på linken under for å komme til søknadsskjemaet. 

https://forms.office.com/r/NFxtK93VA7   

Dersom du har problemer med å fylle ut søknaden digitalt, ta kontakt med oss så finner vi en løsning.

 

RETNINGSLINJER FOR GAVEUTDELINGEN FRA BIRKENES SPAREBANK

Gaveutdeling har lang tradisjon i sparebankene og det er inntatt en egen bestemmelse om dette i
Finansieringsvirksomhetslpven§2b-18 der det bl.a. heter:

”……. Det kan i vedtektene fastsettes at utbyttemidler kan benyttes til gaver til allmennnyttige1 formål eller overføres til et fond for slike gaver (gavefondet), Styret skal gi melding til Finanstilsynet dersom utbytte og gaver av årets overskudd samlet skal settes høyere enn 30 prosent av overskuddet etter resultatregnskapet. Utbytte og gaver av årets overskudd som samlet overstiger 60 prosent av overskuddet etter resultatregnskapet, kan ikke gis uten godkjenning fra Finanstilsynet.

Formål Intensjon

• Gavene skal bidra til å skape et aktivt og godt miljø i bygda.
• Gavene skal profilere Birkenes Sparebank som ”bygdas egen bank”

Søknad

• Lag/foreninger o.l. med tilhørighet i Birkenes kan søke om midler
• Det benyttes eget søknadsskjema som er utarbeidet av banken.

Tildeling

• Medlemstall, geografisk virkeområde, aktivitet og økonomi skal vektlegges.
• Det legges spesiell vekt på å tilgodese virksomhet blant barn og ungdom.
• Lag/foreninger o.l. som et enkelt år har spesielle prosjekter eller investeringer, bør få ekstra tildeling. Dette skal ikke innvirke negativt på senere års tildeling.

Unntak fra tildeling

• Politiske og næringspolitiske organisasjoner.
• Lag/foreninger som har sponsoravtale med Birkenes Sparebank.


Retningslinjene er vedtatt i Birkenes Sparebanks Forstanderskap (nå Generalforsamling) 28.februar 2012.