Birkenes Sparebank ble opprettet i en nedgangstid, 12. mars 1859. Andre banker hadde vanskeligheter med å skaffe midler til kunder som kom for å ta ut penger av bankene sine. Birkenes Sparebank begynte da også i det små, så smått at departementet ikke kunne godkjenne vedtaket av 12. mars 1859. Grunnfondet var for lite. 43 personer hadde tegnet seg for et beløp på i alt 63 spesidaler (spd.) og 96 skilling (sk.), men bankplanene kunne ikke godkjennes før grunnfondet var blitt minst 300 spd. Først et år senere, den 18. mars 1860 hadde 16 personer til tegnet seg for 310 spd. Grunnfondet var da kommet opp i 373 spd. 96 sk. Planene for Birkenes Sparebank ble godkjent av "det Kongelige Finants og Told- Departement" med denne ordlyden: "Ved høieste Resolution af 12te Mai 1860 er foranstaaende Plan naadigst bifaldt".

Det er Lensmann Zimmermann som regnes for å være bankens grunnleggger.

I dag er Birkenes Sparebank fortsatt en selvstendig sparebank som har sitt eneste kontor på Birkeland i Aust-Agder. Banken er en av ca 75 lokale sparebanker landet over som er en del av Eika Alliansen.Gjennom dette samarbeidet kan vi tilby produkter til våre kunder som en liten sparebank ikke ville kunne makte alene. Med dette samarbeidet i ryggen, kompetente medarbeidere og god service, legger Birkenes Sparebank vekt på å være en aktiv og profesjonell rådgiver overfor våre kunder.

Bankens forretningsområde er tradisjonell bankvirksomhet, primært for personkunder, små og mellomstore bedrifter, primærnæringer, offentlig sektor, institusjoner og lag og foreninger. Banken ønsker å fremstå som den foretrukne bank i nærområdet, men det er også et mål å beholde og betjene våre kunder som velger å flytte fra bygda.

Vi har vært bygdas bank siden 1859. Den dag i dag er vi fortsatt bygdas støttespiller gjennom at vi årlig deler ut betydelige beløp til aktiviteter innen både idrett, kultur og lag og foreninger i hele kommunen.

Vi er i dag totalt 18 ansatte, fordelt på ca. 16 årsverk.

Birkenes Sparebank - Bygdas bank - din støttespiller.