Hopp til innholdet

Birkenes Sparebanks Gavefond

Søk gavefondet om støtte til ditt prosjekt, tiltak eller arrangement som kommer allmennheten til nytte. 

Joker Fritidsklubb

Retningslinjer for Gavefondet

Birkenes Sparebank skal bidra til vekst og utvikling i vårt nærmiljø og ha et tydelig engasjement for lokalsamfunnet.

Formål og intensjon
Gjennom bankens gavefond ønsker banken å bidra til bærekraftige prosjekter, tiltak, arrangementer av allmennyttig interesse som skaper verdier over tid, som engasjerer lokalmiljøet, som skaper aktivitet og bidrar til økt trivsel og bolyst i Birkenes kommune.


Fondet støtter formålsbestemte tiltak i innenfor:

 • Kultur, idrett og frivillighet
 • Natur- og miljøvern / bærekraft
 • Ungt entreprenørskap / innovasjon
 • Kompetanse- og forskningsrelaterte tiltak

 

Hvem kan søke?

 • Foreninger, lag, organisasjoner og stiftelser.
 • Det offentlige, banken selv eller andre der tiltaket har spesiell stor allmennyttig interesse.

 

Beløp/andel

 • Ved tildeling bør fondets andel ikke utgjøre mer enn 35 % av total kostnadsramme ved hvert enkelt tiltak/prosjekt.
 • I spesielle tilfeller vil fondets andel kunne være større. Tiltaket har da spesiell stor allmennyttig interesse.

 

Hva må søknaden inneholde?

For å bli vurdert i gavefondet må søknaden inneholde minimum følgende punkter:

 • En beskrivelse av prosjektet, tiltaket, arrangementet. 
 • Budsjett eller kostnadsoverslag på hva prosjektet, tiltaket, arrangementet anslagsvis vil koste.
 • Finansieringsplan som viser hvordan prosjektet, tiltaket, arrangementet skal finansieres.

 

Hvor skal søknaden sendes?

Søknaden sendes på e-post til:
post@birkenes-sparebank.no

Merk emnefeltet med "Gavefondssøknad".

Alternativt kan søknaden sendes pr. post eller leveres inn til oss på papir.

Postadresse: 
Birkenes Sparebank
Strøget 5
4760 Birkeland

 

Disponering

 • Adm. v/banksjef kan bevilge gavefondsmidler inntil kr. 50.000,- pr. søknad
 • Bankens styre kan bevilge gavefondsmidler inntil kr. 300.000,- pr. søknad
 • Bankens styre, sammen med generalforsamlingens leder og nestleder kan bevilge gavefondsmidler inntil kr. 1.000.000,- pr. søknad.
 • Større tildelinger bevilges av generalforsamlingen etter innstilling fra overfor nevnte gruppe.

Vedtak fattes med vanlig simpelt flertall.


Rapportering

Generalforsamlingen skal forelegges en oversikt over utdelinger og tilsagn fra gavefondet i det foregående år.

Kontaktpersoner gavefond

Kjetil Aamlid

Kjetil Aamlid

Salgs- og markedssjef / Avdelingsleder